burger

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»

Опубліковано 24 Квітня 2021 року, о 12:25

Дата публікації 22 квітня 2021 року

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»

1) Замовник

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Вид документа – державна цільова програма. Засади розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм регулюються Законом України «Про державні цільові програми».

Державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

Метою Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 107 (далі – Програма) є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України згідно Програми здійснюється за трьома пріоритетними напрямками:

відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах;

економічне відновлення;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України» (далі – Проєкт) розроблено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з метою продовження терміну реалізації Програми до 2023 року, та доповнення її новими завданнями та заходами.

Зв’язок з іншими документами державного планування: Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1660-р.

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проєкт передбачає реалізацію заходів, що відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» належать до першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають відповідній оцінці. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля у вигляді стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО).

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В процесі здійснення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Проєкту для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

промислові та побутові відходи, викиди та стоки;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки реалізації Проєкту на територіях з природоохоронним статусом, та на об’єкти природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У рамках проведення СЕО Проєкту не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Базуючись на соціально-економічній та суспільно-політичній ситуації в державі можна припустити наступні сценарії розвитку:

– інерційний: відновлення та розбудова миру в регіонах, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в першу чергу Донецької та Луганської областей, відбувається хаотично, та залежить від переважаючих відцентрованих політичних, економічних та інших сил в державі;

– оптимістичний: активне відновлення регіонів, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відбувається шляхом успішної реалізації Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1660-р (далі – Концепція), зокрема Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей й плану заходів з її реалізації, розробка яких передбачена Концепцією.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Для проведення СЕО може бути використана наступна інформація: аналітична інформація щодо стану довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до Проєкту; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; наукові публікації; інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО можуть бути застосовані наступні аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, цільовий аналіз; інші аналітичні методи.

Також можуть бути використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування та обговорення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (далі – Закон) визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обовязкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Крім вищезазначеного, реалізація заходів Програми буде відбуватися з дотриманням інших нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони навколишнього середовища та безпеки людини.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

СЕО буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується наступна структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Проєкту:

 1. Зміст та основні цілі Проєкту, його зв’язок з іншими документами державного планування.
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Проєкт не буде затверджений
  (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Проєкту, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проєкту.
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Проєкту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України» подаються до Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 13 або на електронну скриньку – [email protected].

Відповідальна особа: державний експерт експертної групи стратегічного планування та розвитку Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції – Ключник Роман Валерійович, тел. (044) 355-14-95.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, до 7  травня 2021 року.