burger

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року»

Опубліковано 28 Липня 2021 року, о 11:22

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей
на період до 2030 року»

1. Замовник: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Згідно з пунктом 3 статті 1 та пунктом 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року» (далі – Стратегія) є документом державного планування (далі – ДДП) та підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки.

Стратегію розроблено на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1660-р «Про схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей» та відповідно до законів України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 р. «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету», міжнародних зобов’язань України, зокрема Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі від 5 лютого 2008 р., угод про зону вільної торгівлі.

Стратегію розроблено з урахуванням положень Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Постанов Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. №179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року», від 05 серпня 2020 р. №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», підготовленої та адаптованої для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об’єднаних Націй.

Метою Стратегії є розбудова нової сучасної конкурентоспроможної економіки на сході країни та створення додаткового поштовху для розвитку Донецької та Луганської областей.

У Стратегії визначені основні пріоритетні напрямки розвитку Донецької та Луганської областей, завдання та заходи, спрямовані на:

 • створення в регіоні сприятливого бізнес-клімату, який стимулюватиме інвестиції та розвиток малого та середнього підприємництва;
 • розвиток ланцюжків вартості, міжнародної торгівлі, виробництва та експорту;
 • розвиток сучасного сільського господарства та переробної промисловості;
 • забезпечення енергетичних ресурсів, необхідних для розвитку регіону;
 • забезпечення розвитку транспортної інфраструктурної мережі, необхідної для розвитку регіону;
 • зниження безробіття та підвищення гнучкості ринку праці;
 • підвищення якості життя населення на територіях Донецької та Луганської областей;
 • запобігання екологічним катастрофам та покращення стану довкілля в регіоні.

Реалізація Стратегії сприятиме:

 • створенню умов для послідовного формування нової структури економіки Донецької та Луганської областей на основі нової інклюзивної конкурентоспроможної економічної системи, підвищенню ресурсної ефективності індустріальних галузей, їх інтеграції у виробничі мережі з високою доданою вартістю;
 • модернізації промислового виробництва Донецької та Луганської областей та збільшенню частки інноваційно активних підприємств;
 • нарощенню експортного потенціалу Донецької та Луганської областей за рахунок зростання частки продукції високого ступеня переробки, виготовленої в інноваційних бізнес-інкубаторах на територіях пріоритетного розвитку та призначеної для експорту;
 • подоланню логістичних обмежень, що забезпечить завантаження виробничих потужностей базових галузей Донецької та Луганської областей та поступове нарощування транзитного потенціалу регіону;
 • збільшенню надходжень до місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей;
 • створенню нових робочих місць та підвищенню попиту на висококваліфікованих робітників і наукові кадри вищої кваліфікації, а також розширенню можливостей для професійної самореалізації;
 • підвищенню рівня доходів населення, насамперед працівників базових галузей промисловості Донецької та Луганської областей, для запобігання їх міграції до інших регіонів та за кордон;
 • розвитку ініціативи молодого покоління, його участі у вирішенні проблемних питань Донецької та Луганської областей, а також залученню до інноваційного розвитку економіки зазначеного регіону.

3. Якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Проєкт Стратегії передбачає реалізацію заходів, що відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» належать до першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають відповідній оцінці. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля у вигляді стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО).

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунтів, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

Оцінка клімату включатиме інформацію щодо змінення потенціалу поглинання парникових газів на території Донецької та Луганської областей  після виконання заходів Стратегії у порівнянні з поточним станом та оцінку зміни викидів парникових газів від виконання заходів Стратегії.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Станом на 1 січня 2020 року в Донецькій області налічується один національний природний заповідник та два національних природних парка загальною площею 64360 га. В Луганській області налічується один національний природний заповідник та один національний природний парк загальною площею 12672 га. Крім того, в обох областях розташована велика кількість об’єктів природно-заповідного фонду регіонального та місцевого значення та об’єкти Смарагдової мережі. Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки реалізації Стратегії на об’єкти природно-заповідного фонду, в тому числі на об’єкти Смарагдової мережі.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У рамках проведення СЕО Стратегії не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Україна потерпає від збройної агресії Російської Федерації на своєму східному кордоні, що унеможливлює реалізацію оцінки транскордонних наслідків та проведення транскордонних консультацій з цією державою.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії доцільно проаналізувати виправдані альтернативи прийняття управлінських рішень, з урахуванням ймовірних наслідків реалізації Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

При цьому, доцільно розглянути три основні альтернативи.

Альтернатива 1: опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження проєкту Стратегії.

Альтернатива 2: опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку затвердження проєкту Стратегії в цілому.

Альтернатива 3: опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку затвердження проєкту Стратегії з урахуванням змін, які будуть запропоновані за результатами проведення СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО проєкту Стратегії буде використана наступна інформація:

 • щорічні національні звіти з інвентаризації викидів парникових газів для подання до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;
 • щорічні інформаційні звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин для подання до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані;
 • національні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, доповіді про стан довкілля Донецької та Луганської області;
 • статистичні публікації та дані Державної служби статистики України та Головних управлінь статистики у Донецькій та Луганській областях;
 • публікації міжнародних організацій щодо стану довкілля в Донецькій та Луганській областях (наприклад, публікації Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, Управління ООН з координації гуманітарних справ тощо);
 • публікації національних та міжнародних неурядових організацій щодо стану довкілля в Донецькій та Луганській областях (наприклад, Zoї Environmental Network, ACTED Ukraine, Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» тощо);
 • дані Інформаційної системи довкілля Донбасу (https://deis.menr.gov.ua/);
 • дані моніторингу стану довкілля в Донецькій та Луганській областях;
 • експертні оцінки;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;
 • інша доступна інформація.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись методи, які передбачають:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Стратегії з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу виконання заходів Стратегії на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження заходів Стратегії на довкілля.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством України.

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначається, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог стосовно:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

У результаті здійснення СЕО проєкту Стратегії будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації Стратегії.

Зазначені заходи і рекомендації будуть ґрунтуватися на результатах проведених в рамках СЕО досліджень та визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та з урахуванням інших чинних нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується наступна структура Звіту з СЕО:

 1. Зміст та основні цілі Стратегії, її зв’язок з іншими документами державного планування.
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення та змін клімату та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегія не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 3. Характеристика стану довкілля, змін клімату, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на зміну клімату та здоров’я населення, які стосуються Стратегії, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення та зміну клімату встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП.
 6. Опис наслідків для довкілля, включаючи наслідки для зміни клімату та здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії, в тому числі заходи, що потенційно зменшують викиди парникових газів та/або збільшують потенціал їх поглинання, заходи з адаптації території до негативних наслідків зміни клімату, заходи із зменшення впливу на об’єкти Смарагдової мережі тощо.
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров’я населення та зміни клімату.
 10. Резюме нетехнічного характеру передбаченої вищезазначеними пунктами інформації, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року» подаються до Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 13 або на електронні скриньки – [email protected][email protected].

Відповідальна особа: державний експерт експертної групи стратегічного планування та розвитку Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції – Катерина Демидчук, тел.: (044) 355-14-95.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.