burger

Кабінет Міністрів України


Постанова

2016-11-30
№ 888
Україна
Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 16 від 13.01.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, що додається.

 

Прем’єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН

Інд. 74


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 888

ПОРЯДОК
підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі – санкції), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про санкції” (далі – Закон), якщо інше не визначено цим Порядком.

3. Підготовка та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій здійснюється відповідно до законодавства, у тому числі з урахуванням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), державними органами, до повноважень яких належить забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері, в якій настали підстави для застосування санкцій (були вчинені дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів) (далі – ініціатор), якщо інше не передбачено цим Порядком.

4. Проект рішення Кабінету Міністрів України про схвалення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій повинен містити:

інформацію про вид (види) санкцій та строк (строки) їх застосування, скасування, крім випадків застосування санкцій, що призводять до припинення прав, та інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово;

відомості, що ідентифікують суб’єкта (суб’єктів), до якого (яких) пропонується застосувати санкції. Для юридичної особи – найменування та місцезнаходження, держава реєстрації (за відсутності відомостей про державу реєстрації – інформація про відсутність реєстрації в Україні), інші відомості, що її ідентифікують. Для фізичної особи – ім’я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові, дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (за наявності), та про громадянство (за відсутності відомостей про громадянство – інформація про відсутність в особи громадянства України). Такі відомості викладаються українською мовою та мовою держави громадянства, проживання (перебування) фізичної особи або реєстрації юридичної особи. Інформація про прізвище, власне ім’я та по батькові фізичної особи зазначається також латинськими літерами відповідно до написання в паспортному документі іноземця або особи без громадянства або документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності інформації латиницею ініціатор здійснює транслітерацію). Також додатково може зазначатися будь-яка інша інформація, що може сприяти здійсненню ідентифікації відповідної особи.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 16 від 13.01.2021}

відомості, що свідчать про перебування юридичної особи під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи – нерезидента у значенні терміна “контроль” згідно із статтею 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, – у разі внесення пропозицій щодо застосування персональних санкцій до відповідної особи;

відомості, що свідчать про терористичну діяльність особи у значенні терміна “терористична діяльність” згідно із статтею 1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, – у разі внесення пропозицій щодо застосування персональних санкцій до відповідної особи;

назву іноземної держави, до якої пропонується застосувати санкції, та ідентифікацію певного виду діяльності, зокрема на підставі відповідного класифікатора видів економічної (зовнішньоекономічної) діяльності, – у разі внесення пропозицій щодо секторальних санкцій;

викладення дій та фактів, що підтверджують наявність підстав для застосування санкцій, зазначених у статті 3 Закону;

реквізити відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування або внесення змін до санкцій – у разі внесення пропозицій щодо скасування або внесення змін до санкцій;

найменування державних органів, яким пропонується доручити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до санкцій, інформацію про моніторинг стану виконання такого рішення Ради національної безпеки і оборони України та його ефективність;

запропоновані строки винесення питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

5. До проекту рішення Кабінету Міністрів України додається пояснювальна записка, яка повинна містити відомості про:

обґрунтування можливості досягнення мети застосування санкцій, визначеної статтею 1 Закону, у разі застосування чи внесення змін до санкцій;

обґрунтування здатності наведених у проекті рішення Кабінету Міністрів України санкцій чи змін до них усунути або зменшити негативні наслідки дій, порушень, визначених як підстава для застосування санкцій у статті 3 Закону, якщо підставою для застосування чи внесення змін до санкцій ініціатором визначено згадані дії, порушення;

посилання на резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, рішення та регламенти Ради Європейського Союзу, якщо підставою для застосування, внесення змін до санкцій чи скасування санкцій ініціатором визначено згадані рішення чи акти;

очікувані позитивні наслідки застосування санкцій;

очікувані негативні наслідки застосування санкцій – обґрунтування імовірності настання та змісту будь-яких втрат майнового чи немайнового характеру будь-якої особи, держави, на яку не спрямована дія санкцій з боку України, зокрема держави Україна, юридичних та фізичних осіб.

6. Заінтересовані органи за зверненням та в установлений ініціатором строк подають висновки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, необхідні для підготовки проекту рішення Кабінету Міністрів України, з урахуванням вимог, встановлених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, викладених у проекті рішення Кабінету Міністрів України та пояснювальній записці до нього, несе їх ініціатор, а також інші заінтересовані органи, які подавали ініціатору інформацію.

7. У разі коли протягом розумного строку, обумовленого метою застосування відповідних санкцій або внесення змін до них, з дня настання визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону підстав ініціатор не вніс Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо застосування санкцій, внесення змін до них, то ініціаторами внесення зазначених пропозицій можуть бути такі органи:

Міноборони, якщо відповідні дії суб’єктів, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, призводять до окупації території України;

Мін’юст, якщо відповідні дії суб’єктів, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Перебіг розумного строку починається з часу, коли ініціатору стали відомі та були офіційно підтверджені підстави для застосування, скасування та внесення змін до санкцій.

8. Ініціатором внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій на підставах, визначених у пунктах 2-4 частини першої статті 3 Закону, є МЗС. Такі пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим у пунктах 4 і 5 цього Порядку, з урахуванням наявного в МЗС обсягу інформації.

Підставою для ініціювання таких пропозицій є отримання МЗС офіційного документального підтвердження щодо застосування (скасування, внесення змін) санкцій до певних осіб. Таке повідомлення повинно містити офіційні відомості з відповідними документами щодо застосування санкцій (із зазначенням мети, виду та підстав застосованих санкцій, переліку осіб, щодо яких застосовано санкції) за підписом уповноваженої особи.

9. Проект рішення Кабінету Міністрів України про схвалення пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій підлягає обов’язковому погодженню з Мінфіном, Мінекономіки, МВС, МЗС та Мін’юстом та державними органами, до повноважень яких належить забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері, яка стосується застосування санкцій.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

У разі підготовки пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо заборони в’їзду на територію України ініціатор повинен повідомити про це СБУ.

У разі коли запропоноване застосування, скасування та внесення змін до санкцій матиме вплив на розвиток і функціонування банківської та платіжної систем, фінансового ринку та ринку цінних паперів, державний захист конкуренції, державну безпеку України, ініціатор під час погодження запитує позицію відповідних державних органів.

10. Рішення Кабінету Міністрів України стосовно схвалення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій подається на розгляд Ради національної безпеки та оборони України разом із:

супровідним листом за підписом Прем’єр-міністра України;

копією пояснювальної записки до проекту рішення Кабінету Міністрів України стосовно схвалення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій та іншими (за наявності) матеріалами до нього в електронній формі;

порівняльною таблицею (у разі подання проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо внесення змін чи скасування санкцій).

11. Ініціатор схвалених Кабінетом Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій є відповідальним за супроводження відповідного рішення Кабінету Міністрів України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України до їх розгляду Радою національної безпеки і оборони України.