burger

Національне агентство з питань запобігання корупції


Рішення

2016-09-06
№ 20
Україна
Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства
з питань запобігання корупції
№ 574/20 від 17.12.2020}

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статті 52 Закону України “Про запобігання корупції” Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (додається).

2. Абзац сьомий пункту 4 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089, викласти в такій редакції:

“направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до Національного агентства про надання роз’яснень, допомоги в користуванні Реєстром, повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.”.

3. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Адміністративному департаменту врахувати це рішення при роботі з інформаційно-телекомунікаційною системою “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С.

Голова
Н. Корчак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
06.09.2016  № 20

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2016 р.
за № 1366/29496

ПОРЯДОК
інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

валютний рахунок – будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті;

установа банку-нерезидента – юридична особа – нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про банки і банківську діяльність“, “Про запобігання корупції” (далі – Закон), Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунку членом його сім’ї.

4. Суб’єкт декларування заповнює форму повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента(далі – повідомлення) (додаток) власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору так, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей, та засвідчує її своїм підписом.

Повідомлення у вигляді паперового документа надсилається до Національного агентства засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Повідомлення також може бути надіслане через власний персональний електронний кабінет у вигляді сканованої копії чи фотозображення через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), після автентифікації суб’єкта декларування у спосіб, що визначений в Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженому рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089.

Сканована копія або фотозображення підписаного повідомлення мають бути чіткими для забезпечення вільного читання всіх внесених до форми повідомлення відомостей.

5. Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт декларування надсилає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.

6. Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім’ї суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім’ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку-нерезидента, а в разі відмови члена сім’ї в наданні всієї чи частини інформації – усю відому суб’єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента.

7. Якщо повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента було надіслано через власний персональний електронний кабінет через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру, Національне агентство підтверджує отримання такого повідомлення шляхом надсилання повідомлення про отримання до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

Керівник Департаменту
фінансового контролю та
моніторингу способу життя
О.Д. Маркєєва

Додаток
до Порядку інформування Національного
агентства з питань запобігання корупції
про відкриття валютного рахунка
в установі банку-нерезидента
(пункт 4)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента