burger

Національне агентство з питань запобігання корупції


Рішення

2016-09-06
№ 19
Україна
Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного агентства з
питань запобігання корупції
№ 285 від 06.07.2017
№ 3038 від 14.12.2018
№ 1901 від 05.07.2019
Наказом Національного агентства з
питань запобігання корупції
№ 204/20 від 19.05.2020}

Відповідно до частини першої статті 8пункту 5 частини першої статті 12статті 49 Закону України “Про запобігання корупції” Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, що додається (далі – Порядок).

2. Установити, що державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права, у яких працюють (працювали) особи, що згідно зі статтею 50 Закону України “Про запобігання корупції” займають відповідальне та особливо відповідальне становище і подають згідно з пунктом 1 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 2 “Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, щорічні декларації за 2015 рік, зобов’язані перевірити факт подання такими суб’єктами декларування зазначених декларацій відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення, протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С.

Голова
Н. Корчак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
06.09.2016  № 19

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2016 р.
за № 1479/29609

ПОРЯДОК
перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

{У тексті Порядку слова “орган, в якому працює (працював) суб’єкт декларування” у всіх відмінках замінено словами “відповідний орган” у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

1. Цей Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (органами, в яких працює (працював або входить чи входив до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) суб’єкт декларування (далі – відповідний орган)) факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), а також процедуру повідомлення відповідним органом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

{Пункт 1 в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017, Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах.

Припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є останній день виконання суб’єктом декларування зазначених функцій.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

{Пункт 1 в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

3. Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції відповідного органу, або інший структурний підрозділ такого органу (далі – відповідальний підрозділ (особа)), визначений керівником органу.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

Керівник відповідного органу, визначає порядок взаємодії відповідального підрозділу (особи) з іншими підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації відповідно до вимог Закону.

4. Відповідальний підрозділ (особа) відповідного органу перевіряє факт подання декларацій у такі строки:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017; в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

1) щорічні декларації суб’єктів декларування – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;

2) декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,- упродовж п’яти робочих днів після спливу строку у двадцять робочих днів з дня припинення суб’єктом декларування зазначеної діяльності;

{Підпункт 2 пункту 4 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

3) декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність;

{Підпункт 4 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

4) декларації осіб, зазначених у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, у разі входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України «Про державну службу»«Про службу в органах місцевого самоврядування»Закону та інших законів України, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,- протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону.

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017; в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

{Підпункт 5 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

5. Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

6. У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (додаток 1), надсилається засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 3038 від 14.12.2018}

У разі повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання суб’єктом декларування декларації, подання якої передбачено частиною другою статті 45 Закону, у відповідному повідомленні вказується дата припинення зазначеним суб’єктом діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. До такого повідомлення додаються копії документів, що підтверджують дату припинення зазначеної діяльності.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій надсилається відповідним органом окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

7. У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.

Повідомлення суб’єкту декларування надсилається засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом із повідомленням про вручення) за адресами, що зазначені в поданих таким суб’єктом деклараціях, повідомленнях відповідних органів, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (у разі їх надходження) відповідно до законодавства, або вручається суб’єкту декларування особисто під підпис.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017; в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1901 від 05.07.2019}

8. У разі встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного органу та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}

Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надсилається за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку, з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017}

Керівник Департаменту
фінансового контролю
та моніторингу способу
життя
О.Д. Маркєєва

 

Додаток 1
до Порядку перевірки факту подання
суб’єктами декларування декларацій
відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції»
та повідомлення Національного
агентства з питань запобігання
корупції про випадки неподання
чи несвоєчасного подання
таких декларацій
(пункт 6)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017; в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}


Додаток 2
до Порядку перевірки факту подання
суб’єктами декларування декларацій
відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції»
та повідомлення Національного
агентства з питань  запобігання
корупції про випадки неподання
чи несвоєчасного подання
таких декларацій
(пункт 8)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

{Додаток 2 в редакції Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020}