burger

Департамент правового забезпечення

До складу Департаменту правового забезпечення входять чотири відділи:
– відділ правової експертизи;
– відділ міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя;
– відділ взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
– відділ договірної та претензійно-позовної роботи.

Основним завданням Департаменту правового забезпечення є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Міністерством та його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Міністерства в судах.

Департамент правового забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в Міністерстві, на державних підприємствах, що належать до сфери його управління, у представленні інтересів Міністерства в судах;
 2. розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
 3. перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 4. проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 5. проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативноправових актів Міністерства, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;
 6. проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативноправових актів Міністерства, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 p. № 61;
 7. переглядає разом із структурними підрозділами Міністерства нормативно-правові акти та інші документи з питань, шо належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 8. інформує державного секретаря Міністерства та Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі – Міністр) про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 9. вносить Міністрові пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;
 10. разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує  пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд державного секретаря Міністерства та Міністра для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів;
 11. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує пропозиції до них;
 12. здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 13. організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь, у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Міністерства, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 14. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
 15. проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Міністерства, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
 16. аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в Міністерстві, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
 17. в межах компетенції подає пропозиції державному секретареві Міністерства про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;
 18. сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає державному секретареві Міністерства письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
 19. здійснює методичне керівництво правовою роботою в Міністерстві, на державних підприємствах, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд державного секретаря Міністерства щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;
 20. веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
 21. збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 22. визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;
 23. погоджує у випадках, визначених законом, кандидатури претендентів на посади керівників юридичних служб державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;
 24. роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Міністерства, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;
 25. здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Міністерства;
 26. забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Міністерства в судах та інших органах.