burger

Nazirlikniñ qabarcılıqqa qarşı programması

TASDIQLANĞAN

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirliginiñ emri

2021 senesi oraq ayınıñ 27-si  № 174

UYĞUNLAŞTIRILĞAN

Qabarcılıq evelden yoq etüv meseleleri milliy agentliginiñ emri

2021 senesi berim ayınıñ 2-si № 564/21

 

2021 – 2023 SENELERİ İÇÜN UKRAİNANIÑ VAQTINCA İŞĞAL ETİLGEN TOPRAQLARINIÑ REİNTEGRATSİYA MESELELERİ NAZİRLİGİNİÑ 

QABARCILIQQA QARŞI PROGRAMMASI

І. ReNazirliginiñ faaliyeti saalarında qabarcılıq evelden yoq etüv ve oña qarşılıqqa dair umumiy müesissesi siyasetiniñ qaideleri, Qabarcılıqqa qarşı strategiya ve onı yerine ketirmek içün devlet programmasını yerine ketirüv tedbirleri

“Qabarcılıq evelden yoq etüv aqqında” Ukraina qanunnınıñ (qısqa. – Qanun) 19. maddesine, 2016 senesi ilk qış ayınıñ 2-sinde Qabarcılıq evelden yoq etüv meseleleri milliy agentliginiñ № 126 emrinen tasdıqlanğan, 2016 senesi ilk qış ayınıñ 28-inde Ukraina Adliye nazirliginde № 1718/29848 qayd etilgen Akimiyet organlarınıñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv usuliyetine (qısqa. – Usuliyet), 2017 senesi ilk qış ayınıñ 8-inde Qabarcılıq evelden yoq etüv meseleleri milliy agentliginiñ № 1379 emrinen tasdıqlanğan, 2018 senesi qara qış ayınıñ 22-sinde Ukraina Adliye nazirliginde № 87/31539 qayd etilgen Qabarcılıq evelden yoq etüv meseleleri milliy agentligine uyğunlaşmalar qabarcılıqqa qarşı programmalarını azırlav, berüv ve olarnı uyğunlaşuv yol-yoruğınıñ (qısqa. – Yol-yoruq) II. qısmına mücibi 2021 – 2023 seneleri içün Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirliginiñ Qabarcılıqqa qarşı programması (qısqa. – Qabarcılıqqa qarşı programma) işlenip çıqarıldı.

Ukraina Nazirler Kabinetiniñ 08.06.2016 № 376 qararınen (qısqa. – Qarar) (06.05.2020 Ukraina Nazirler Kabinetiniñ № 371 qararınıñ tariri)  tasdıqlanğan Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirligi aqqında qararnıñ 1. maddesiniñ ekinci satır başına mücibi, ReNazirligi – vaqtınca işğal etilgen Donetsk ve Luhansk vilâyetleri ve vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri (qısqa. – Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen toprqları), ve oña yaqın topraqlar, Ukrainanıñ malümat mustaqilligi (“Ukrinform” Ukrain milliy malümat agentliginiñ bütün mülk kompleksiniñ idaresinden ğayrı) meseleleri devlet siyasetini şekillendirmege temin etken ve yerine ketirgen icra akimiyeti merkiziy ogranları sistemasında baş organdır.

Qararnıñ 3. maddesine mücibi, ReNazirliginiñ esas vazifeleri arasında:

1) aşağıdaki meselelerde devlet siyasetini şekillendirmege temin etmek ve yerine ketirmek:

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqları ve  olarda yaşağan ealiniñ aqlarını qoruma, olarnıñ neticiy maqsadı – olarnıñ, Ukrainanıñ tek konstitutisya boşluğına reintegratsiyasıdır;

halqara olaraq tanınğan Ukrainanıñ devlet sıñırı çerçivesinde Ukrainanıñ topraq bütünligini yañıdan yaratuv;

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarından devlet içinde alınğan kişiler ve silâlı çatışmanıñ menfiy neticelerinden ve/ya Ukrainanıñ topraqlarınıñ vaqtınca işğalinden qaçmaq içün ya da neticesinde Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarındaki yaşağanları yerlerni taşlağan ve ecnebiy ülkelerge ketken Ukraina vatandaşları, olarnıñ aq-uquqlarını yerine ketirmege yardım etüv ve bu tür kişilerniñ taşlağanları yerlerge keri qaytamaları ya da yañı yerde integratsiya etmeleri içün şartlar yaratuv;

Ukrainanıñ bütün topraqlarında halqara gumanitar uquqnıñ qaidelerini raiyet etüv;

silâlı çatışma vaqtınca grajdanlıq ealige gumanitar yardım etüv faaliyetini idare etüv;

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqları reintegratsiya etilecek soñ olarnı ve olarğa yaqın topraqlarnı yañıdan quruv, inkişaf etüv ve olarda barışıq tarqatuv;

Ukrainanıñ malümat mustaqilligi (“Ukrinform” Ukrain milliy malümat agentliginiñ bütün mülk kompleksiniñ idaresinden ğayrı);

2) aşağıdaki saalarda devlet siyasetini şekillendirmekte ve yerine ketirmekte iştirak etmek:

devlet aktivlerini qoruma;

kişilerniñ, Ukrainanıñ topraqlarınıñ qısmının vaqtınca işğali ya da qısımlarında kontrol etmeme neticesinde bozulğan aq-uquqlarını qoruma;

minağa qarşı faaliyet tedbirleri, şu cümleden ealige patlayıcı şeylerniñ telükesi aqqında malümat berüv, zarar körgen kişilerge yardım etüv, ve topraqlarnı ve sıñırlarında patlayıcı şeylerni qıdırmağa temin etüv, işaret etüv ve patlayıcı şeylenen kirlengen ve/ya patlayıcı şeylenen belki kirlengen topraqlar haritalarını tertip etüv;

3) aşağıdki saalarda yardım etmek:

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında ve olarğa yaqın topraqlarda yaşağan Ukraina vatandaşlarınıñ aq-uquqlarını yerine ketirüv;

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında ve olarğa yaqın topraqlarda yaşağan tamır halqları ve milliy kiçiklikleriniñ milliy-medeniy, til, tasil ihtiyaclarını qanaatlendirüv, olarnıñ qavmiy hususiyetlerini inkişaf etüv;

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında ve olarğa yaqın topraqlarda yaşağan ealiniñ içtimaiy-iqtisadiy, ekologik, malümat ve medeniy ihtiyaclarını qanaatlendirüv;

4) qırımtatar tiliniñ, vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeetinde yaşağan başqa tamır halqları ve milliy kiçiklikleriniñ tilleriniñ serbest inkişafı içün şartlar yaratuv.

Qabarcılıqqa qarşı programmanıñ masadı – ReNazirliginiñ ve ReNazirliginiñ idare etkeni devlet müessiseleri, teşkilâtlarınıñ (qısqa. – delvet müessiseleri) faaliyetinde qabarcılıq evelden yoq etüv, qıdıruv ve oña qarşılıq kösterüv meselelerinde  identifikatsiya etilgen qabarcılıq telükelerini esapqa alıp azırlanğan tedbirler kompleksini işlep çıqarmaqtır.

ReNazirliginiñ faaliyeti saalarında qabarcılıq evelden yoq etüv ve oña qarşılıq kösterüvge dair umumiy müessise siyaseti uquqnıñ yuqarlığı, faaliyetniñ qanuniyeti, şeffaflığı ve açıqlığı, devlet hızmetiniñ obyektivligi ve adaletligi, yahşlı niyetligi, siyasiy bitaraflıq, tahammül, ahlâqiy qaidelerni riayet etüv, bücet parasını maqul ve semereli qullanuv, qabarcılıq ya d aqabarcılıqnen bağlı qanun bozmaları içün cezanı qaçınmamazlıq, cemaatnıñ qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapuvğa dair tedbirlerde iştiraki printsiplerinde esaslanır.

ReNazirliginiñ faaliyeti saalarında qabarcılıq evelden yoq etüv ve oña qarşılıq kösterüvge dair umumiy müessise siyasetiniñ qaidelerini yerine ketirmek içün aşağıdaki tedbirler keçirilir:

ReNazirliginiñ ve devlet müessiseleriniñ işçilerine qanunlarnıñ, ahlâqiy areket, menfaat çatışmasını evelden yoq etüv ve idare etüv, Qanunda esapqa alınğan başqa talaplar, sıñırlamalar ve yasaqlar meseleleri talaplarını raiyet etüv meseleleri mesleat berüv;

şeffaf ve adaletli musabaqa saylavı esasında hadimlerni keyfiyetli tarzda saylamağa temin etüv;

Ukraina Nazirler Kabinetiniñ tesbit etkeni yol-yoruqqa mücibi cevapkâr ya da mahsus cevapkâr vaziyet ve büyük qabarcılıq telükesinen vazifelerge tayin etecek kişilerni mahsus teşkermege keçirüv;

ReNazirliginde vazifelerge tayin etilecek kişilerge ve devlet müessiselerinde reber vazifelerine tayin etilecek kişilerge Qanunnen tesbit etilgen talaplar, yasaqlar ve sıñırlamalarnı riayet etüvge dair mecburiy talimat berüv;

ReNazirligi ve devlet müessiseleriniñ işçileriniñ, ahlâqiy areket, menfaat çatışmasını evelden yoq etüv be onı idare etüv, Qanunda esapqa alınğan başqa talaplar, sıñirlamalar ve yasaqlar meseleleri qanunlarnıñ aktlarını yerine ketirmelerini nezaret ve kontrol etüv;

sahiy ve uquqiy kişilerniñ hitaplarında, kütleviy haber vastalarında, başqa menbalarda mevcut olğan, şu cümleden, mahsus telefon ağı, İnternet ağındaki saife, ReNazirliginiñ elektron alâqa aletleri vastasınen alınğan ReNazirligi ve devlet müessiseleriniñ işçileriniñ qabarcılıq ya da qabarcılıqnen bağlı qanun bozmalarına ait olmaları aqqında malümat teşkerüv;

qabarcılıq ya da qabarcılıqnen bağlı qanun bozmalarınıñ ya da Ukraina Nazirler Kabinetiniñ tesbit etkeni yol-yoruqqa mücibi başqa usulnen Qanunnıñ talaplarını yerine ketümemesi sebepleri ve şartlarını tesbit etmek içün ReNazirliginiñ işçileri, devlet müessiseleriniñ reberlerine dair hızmet taqiq etüv, böyle sebepler ve şartlarnı yoq etmek içün tedbirlet keçirüv;

ReNazirliginiñ malümat sistemalarında toplanğan, saqlanğan ve işlengen, şu cümleden sıñırlanğan irişimnen, malümatqa sanktsiyasız irişimni evelden yoq etüv;

Qabarcılıq evelden yoq etüv meseleleri milliy agentliginiñ tesbit etkeni yol-yoruqqa mücibi, devlet ya da yerli öz idare vazifelerini yapqan kişilerniñ, ReNazirliginde çalışmaqta olğan (çalışqan) kişiler ve devlet müessiseleriniñ vazifeli kişileriniñ bergenleri öz vaqtında beyannamelerni yollamalarını teşkermege temin etüv;

qabarcılıqnı köstericilerniñ mümkün olğan qabarcılıq ya da qabarcılıqnen bağlı qanun bozmaları, Qanunnı başqa bozmalar vaqiaları aqqında haber bermeleri içün mümkün olğan qabarcılıq ya da qabarcılıqnen bağlı qanun bozmaları, Qanunnı başqa bozmalar vaqiaları aqqında haber bermege rağbetlendirüv usulınen qabarcılıqnı köstericilerge şartlar yaratuv;

ReNazirligi ve devlet müessiseleriniñ işçileriniñ yapqanı qabarcılıq ya da qabarcılıqnen bağlı qanun bozması aqqında haber bergen ReNazirliginiñ işçilerini qorumağa dair tedbirler keçirüv;

qabarcılıqnıñ ya da qabarcılıqnen bağlı qanun bozmalarnıñ sebebi ola bilgen qabarcılıq faktorlarını tapmaq maqsadınen esas faaliyet, memuriy-hocalıq meseleleri emirlerniñ ve kadr meseleleri emirlerniñ leyhalarını işleme;

qabarcılıq ya da qabarcılıqnen bağlı qanun bozmaları içün mesüliyet çekken ReNazirligi ve devlet müessiseleriniñ işçileri sicilini yaratuv;

ReNazirliginiñ qabarcılıqqa qarşı programmasını yerine ketüriv ve identifikatsiya etilgen telükelerge köre onı devren yañıdan baruv;

Ukraina qanunlarında tesbit etilgen başqa tedbirlerni keçirüv;

ReNazirliginiñ bütün işçileri, qabarcılıqqa qarşı programmanıñ qararını riayet etmege mecbur.

Qabarcılıqqa qarşı strategiya ve onı yerine ketirmek içün devlet programması tasdıqlanğan 30 taqvimiy kün devamında Qabarcılıqqa qarşı programmağa Qabarcılıqqa qarşı strategiya ve onı yerine ketirmek içün devlet programması ile bağlı tedbirler kirsetilir.

ІІ. ReNazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini, onı yaratqan sebepler ve oña imkân bergen şartlarnı ve tapılğan qabarcılıq telükelerini yıq etüv tedbilerini qıyemtlendirüv

Usuliyet, ReNazirliginiñ 2021 senesi çiçek ayınıñ 10-undaki № 80 “Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv aqqında” emrine (qısqa. – № 80 emir) mücibi Ukrainanıñn vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegartsiya meseleleri nazirliginiñ Qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv ve qabarcılıqqa qarşı programmasnı yerine ketirmege nezarete etüv meseleleri eyyeti (qısqa. – Eyyet), ReNazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirir.

ReNazirliginiñ 2021 senesi çiçek ayınıñ 28-indeki № 98 “Ukrainanıñn vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegartsiya meseleleri nazirliginiñ Qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv ve qabarcılıqqa qarşı programmasnı yerine ketirmege nezarete etüv meseleleri eyyetini teşkil etüv aqqında” emirnen Eyyet teşkil etildi.

Eyyetniñ terkibinde ReNazirliginiñ terkibiy bölükleriniñ 14 işçisi, Nazirniñ ilk muavini (Eyyetniñ başı) ve ReNazirliginiñ devlet kâtibi (Eyyetniñ başınıñ muavini).

Qabarcılıq telükelerini qıymetlendirmek içün kerekli malümat bermek içünn ReNazirliginiñ başqa işçileri de qatıla bilirler.

Cemaat vekilleri ve ReNazirliginiñ tış ve içeri vaziyetini bilgen ve onıñ faaliyeti saasında tecribege saip olğan mütehassıslarnı qabarcılıq telükelerini identifikatsiya ve qıymetlendirğv ceryanına qoşmaq maqsadınen ReNazirliginiñ resmiy veb resurslarında № 80 emir yaynlandı.

Aynı zamanda ReNazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv ceryanına qatılğan cemaat vekilleri ve mütehassıslardan teklifler alınmadı.

Eyyetniñ başınıñ 2021 senesi mayıs ayınıñ 24-ünde tasdıqlağanı ve Qararnen tesbit etilgen ReNazirliginiñ vazifelerine köre qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv obyektleri, müddetleri ve er bir obyektte qabarcılıq telükelerini qıymetlendirmek içün cevapkâr kişiler, ve malümat menbaları, qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv usulları ve yollarını tesbit etken ReNazirliginiñ qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüv iş planına mücibi Eyyet, qabarcılıq telükeleribi qıymetlendirdi.

ReNazirliginiñ normativ-uquqiy aktlarında ve teşkiliy-idare faaliyetinde qabarcılıq telükeleri sebeplerini tapmaq içün ReNazirliginiñ tış ve içeri boşluğını araştıruv (talil) yolunen ReNazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükeleri identifikatsiya etildi.

ReNazirliginiñ faaliyetiniñ qabarcılıqqa eñ çoq zayıf olğan saalarını identifikatsiya etmek (tapmaq) maqsadınen qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri baş mütehassısı, ReNazirliginiñ işçileri aralarında anonim anketalaşuv keçirdi.

Umumen ReNazirliginiñ 29 işçisi anonim olaraq anketa toldurdı.

ReNazirliginniñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirmek içün aşağıdaki malümat menbaları qullanıldı: ReNazirliginiñ faaliyetini idare etken normativ-uquqiy ve teşkiliy-buyruq aktları, içeri teşkerüvlerniñ neticeleri; kütleviy haber vastaları ve içtimaiy ağlarda yayınlar, Makeme qararları tek devlet silicinden, Qabarcılıq ve qabarcılıqnen bağlı qanun bozmalarını yapqan kişiler sicilinden bilgiler, şahsiy ve uquqiy kişilerden ReNazirligine yollanğan hitaplar, ReNazirliginiñ işçilerini anketalaşuv.

Qabarcılıq telükeleriniñ identifikatsiyasınıñ neticelerine köre Eyyet, ReNazirliginiñ faaliyetinde 20 qabarcılıq telükesini identifikatsiya etti, onı resmen tesbit etti, mevcut olğan kontrol tedbirlerini talil etti, qabarcılıq telükeleriniñ prioritetligini (derecesi) tesbit etti.

ReNazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüvniñ neticelerine köre Eyyet, ReNazirliginiñ faaliyetinde identifikatsiya etilgen qabarcılıq telükeleriniñ tasviri, qabarcılıq telükeleriniñ sebepleri, qabarcılıq qanun bozması ya da qabarcılıqnen bağlı olğan qanun bozmanıñ mümkün olacaq neticeleri, ve qıymetlendirilgen qabarcılıq telükeleri ve olarnı yoq etüv tedbileri cedvelinde kösterilgen qabarcılıq telükelerini tapma derecesini yoq etici (azlaştırıcı) tedbirlerge dair tekliflerden ibaret olğan bir esap azırladı. ReNazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüvniñ neticelerine köre esap, Eyyetniñ 2021 senesi oraq ayınıñ 9-ındaki oturışında (№ 2 protokol) taqridlendi.

Usuliyetniñ V. qısmınıñ 4. maddesine mücibi, ReNazirliginiñ 2021 senesi oraq ayınıñ 13-ündeki № 161 “Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüvniñ neticelerine köre esapnı taqdirlev aqqında” emrinen Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerini qıymetlendirüvniñ neticelerine köre esap (İlâve 1) taqdirlendi. 

III. Qabarcılıqqa qarşı yönelgen programmalarğa dair malümat tarqatuvnı oquv ve tedbileri

ReNazirliginiñ işçileri, devlet müessiseleriniñ qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri vekilleriniñ bilgileri seviysini arttırmaq, qabarcılıqqa qarşı qanunlarda deñişmelerni ögretmek, uquqiy añnı ve qabarcılıqqa nefret areketini şekillendirmek, qabarcılıq qanun bozmaları ve qabarcılıqnen bağlı qanun bozmalarınıñ sayısını azlaştırmaq maqsadınen ReNazirliginde qabarcılıqqa qarşı yönelgen programmalarğa dair malümat tarqatuvnı oquv ve tedbileri keçirilir.

Qanunnıñ 131. maddesiniñ altıncı qısmınıñ 3. noqtasına mücibi, qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri baş mütehassısınıñ esas vazifeleri arasında – qabarcılıq evelden yoq etüvge dair qanunlarnı riayet etüv meselelerinde usul ve mesleat yardım bermektir.

Şu cümleden, maqbul mevzuda seminarlar, treningler şeklinde oquv tedbilerini keçirüv yolunen mezkür tedbirler yerine ketirilir.

  1. ilâvede mevzular, keçirüv müddetileri, maqsatlı diñleyiciler, tedbilerni keçirmege vazifeli olğan kişilernen 2021-2023 seneleri içün ReNazirliginde qabarcılıqqa qarşı mevzularda oquv tedbileri plan-grafigi tesbit etildi.

Qabarcılıqqa qarşı yönelgen programmalarğa dair malümat tarqatmaq içün böyle tedbirler keçirilir: ReNazirliginiñ bütün işçilerini, devlet müessiseleriniñ reberleri ve qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri vekilini Qabarcılıqqa qarşı programmasnen tanıtuv, ReNazirliginiñ resmiy veb saytında Qabarcılıqqa qarşı programma ev onı yerine ketirüv aqqında esabat yayılanuv, ReNazirliginiñ işçilerini qabarcılıqqa qarşı qannunlarda deñişmelernen tanıntuv.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

  1. Qabarcılıqqa qarşı programmalarnı nezaret etüv, yerine ketirmege qıymetlendirüv ve devriy yañıdan bauvğa dair protseduralar

Qabarcılıqqa qarşı programmanıñ yerine ketirilmesini nezaret etüvniñ esas vazifesi – Qabarcılıqqa qarşı programmada qayd etilgen tedbirlerni keçirüv ve inkişafını qayd etmek, şu cümleden: qabarcılıq evelden yoq etüv ve qabarcılıqqa qarşılıq kösterüvge dair umumiy müessise siyasetiniñ maddelerini yerine ketirüv, qabarcılıq telükelerini yoq etüv (asğarlaştıruv) ve oquv tedbirleri.

Eyyet, Qabarcılıqqa qarşı programmanıñ yerine ketirilmesini nezaret etmege ve qıymetlendirmege vazifeli olğan subyekttir.

Eyyet, üç ayda eñ az bir kere Qabarcılıqqa qarşı programmanıñ yerine ketirilmesini nezaret eter.

ReNazirliginiñ faaliyetinde qabarcılıq telükelerine köre esapqa 2. ilâvede qayd etilgen tedbirlerni keçirmege vazifeli olğan kişiler er kvartal esap devrindeki kelecek aynıñ 10-una qadar qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri baş mütehassısına maqbul tedbirlerni keçirüvniñ neticeleri aqqında malümat berirler.

Qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri baş mütehassısı berilgen malümatnı umumiyleştirip er kvartal esap devrindeki kelecek aynıñ 15-ine qadar onı Eyyetniñ baqmasına yollar.

Eñ az yarım çerik bir kere Eyyet, Qabarcılıqqa qarşı programmanıñ kerçekleşmesini qıymetlendirir.

Qabarcılıqqa qarşı programmanı kerçekleşüvni nezaret etmek ve semerligini qıymetlendirmek içün Eyyetniñ tesbit etilgen yol-yoruqqa köre ReNazirligi ve devlet müessiselerinden oña berilgen vazifelerni yapmaq içün kerekli malümat alma, tesbit etilgen yol-yoruqqa köre terkibinde olmağan ReNazirliginiñ terkibiy bölükleriniñ işçilerini qatılma aqqı bar.

Qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri baş mütehassısı, Qabarcılıqqa qarşı programmanı yerine ketirüvni qıymetlendirüvniñ neticelerine köre esap azırlar. Qabarcılıqqa qarşı programmanı yerine ketirüvni qıymetlendirüvniñ neticelerine köre esap, ReNazirliginiñ resmiy veb saytında yayınlanır.

Aşağıdaki kriteriyler esapqa alıp Qabarcılıqqa qarşı programmada qayd etilgen tedbirlerniñ yerine ketirilmesiniñ semerligini qıymetlendirir:

1) öz vaqtında yapma;

2) qayd etilgen tedbilerniñ yerine ketirilmesiniñ tamamlası;

3) yerine ketirüvniñ semerligi;

Qabarcılıqqa qarşı programmada qayd etilgen kerçekelştirüv müddetlerini raiyet etüv şartında tedbir öz vqaatında keçirildi dep añlamğa kelir.

Beklenilgen neticeler yetişüv şartında tedbir tamamınen keçirildi.

Aşağıdaki şartlarğa köre tedbir semereli manağa kelir:

Qabarcılıqqa qarşı programmada tesbit etilgen tedbirni yerine ketirüvnen bağlantılı olaraq identifikatsiya etilgen qabarcılıq telükesini asğarlaştırmaq içün şartlar yaratuv;

Qabarcılıqqa qarşı programmada tesbit etilgen tedbirni yerine ketirüvnen bağlantılı olaraq identifikatsiya etilgen qabarcılıq telükesini yoq etüv.

Müddet bozsa, tedbir keçirilmese ya da qısmen keçirilse, keçirilgen tedbirler semereli olmasa, Eyyet müddetniñ bozulması, tedbirniñ keçirilmemesi ya da qısmen keçirilmesi, keçirilgen tedbirlerniñ semereli olmaması sebeplerini ögrenir ve Qabarcılıqqa qarşı programmanı deñiştirmege dair teklifler azırlar.

Aşağıdaki vaziyetlerde Qabarcılıqqa qarşı programma yañıdan baqılır:

Qabarcılıqqa qarşı strategiya ve onı yerine ketirmek içün devlet programmasını tasdıqlav;

qanunlarğa, şu cümleden ReNazirliginiñ faaliyetine tesir etken qabarcılıqqa qarşı qanunlarğa deñişmelerni kirsetüv;

(kerek olsa) Qabarcılıqqa qarşı programmanı yerine ketirmege nezaret etüvniñ neticelerine köre;

Qabacrılıqqa qarşı programmada qayd etilgen tedbirlerniñ semeresizligini qıymetlendirüvniñ neticelerine köre tesbit etüv;

qabarcılıq telükelerni qıymetlendirüvniñ neticelerine köre ReNazirliginiñ faaliyetine (tapılğan) yañı qabarcılıq telükelerini identifikatsiya etüv;

Qabarcılıq evelden yoq etüv meseleleri milliy agentligi, baqılmalı olğan tekliflerni berüv.

Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri naziri, Qabarcılıqqa qarşı programmağa deñişmelerni kirsetüv qararını berir.

DEREVYANKO Yuriy

Qabarcılıq evelden yoq etüv ve onı tapma meseleleri baş mütehassısı