burger

Антикорупційна програма Міністерства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

27 липня 2021 року № 174

ПОГОДЖЕНО

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції

02 вересня 2021 № 564/21

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА 2021 – 2023 РОКИ

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах діяльності Мінреінтеграції, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання

Антикорупційну програму Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на 2021 – 2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія), розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі – Порядок).

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 371) (далі – Положення), Мінреінтеграції є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі – тимчасово окуповані території України), а також прилеглих до них територій, інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”).

Відповідно до пункту 3 Положення основними завданнями Мінреінтеграції є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань:

тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України;

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України;

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованих територіях України внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання;

дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України;

координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройного конфлікту;

відновлення та розбудови миру, розвитку тимчасово окупованих територій України після їх реінтеграції, а також прилеглих до них територій;

інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”);

2) участь у формуванні та реалізації державної політики щодо:

захисту державних активів;

захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

здійснення заходів з протимінної діяльності, зокрема з інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів, надання допомоги постраждалим особам, а також забезпечення проведення обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;

3) сприяння:

реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

задоволенню національно-культурних, мовних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

задоволенню соціально-економічних, екологічних, інформаційних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

4) створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Мінреінтеграції, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінреінтеграції (далі – державні підприємства), розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків.

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в сферах діяльності Мінреінтеграції ґрунтується на принципах верховенства права, законності, прозорості та відкритості діяльності, об’єктивності та неупередженості, доброчесності державної служби, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, невідворотності покарання за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання та виявлення корупції.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в сферах діяльності Мінреінтеграції вживаються такі заходи:

консультування працівників Мінреінтеграції та державних підприємств з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

забезпечення якісного добору персоналу на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

проведення обов’язкового інструктажу щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, для осіб, які претендують на зайняття посад в Мінреінтеграції та осіб, які претендують на зайняття посад керівників державних підприємств;

моніторинг та контроль за виконанням працівниками Мінреінтеграції, державних підприємств актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Мінреінтеграції, щодо причетності працівників Мінреінтеграції, державних підприємств до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

проведення службових розслідувань стосовно працівників Мінреінтеграції, керівників державних підприємств, з метою виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, вжиття заходів щодо усунення таких причин та умов;

запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінреінтеграції;

здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються особами, які працюють (працювали) в Мінреінтеграції, та посадовими особами державних підприємств у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції;

забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

вжиття заходів щодо захисту працівників Мінреінтеграції, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, вчинене працівниками Мінреінтеграції, державних підприємств;

опрацювання проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань з метою виявлення корупційних чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

ведення обліку працівників Мінреінтеграції, державних підприємств, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

реалізація антикорупційної програми Мінреінтеграції та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків;

здійснення інших заходів, визначених чинним законодавством України.

Положення Антикорупційної програми є обов’язковими для дотримання усіма працівниками Мінреінтеграції, державними підприємствами.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання протягом 30 календарних днів до Антикорупційної програми будуть включені заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції, причини, що їх породжують, умови, що їм сприяють, та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції проведено відповідно до Методології, наказу Мінреінтеграції від 10 квітня 2021 року № 80 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України» (далі – наказ № 80) Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі – Комісія).

Комісія утворена наказом Мінреінтеграції від 28 квітня 2021 року № 98 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України».

До складу Комісії входять 14 працівників структурних підрозділів Мінреінтеграції, перший заступник Міністра (голова Комісії) та державний секретар Мінреінтеграції (заступник голови Комісії).

До роботи Комісії також залучалися інші працівники Мінреінтеграції для надання необхідної для проведення оцінки корупційних ризиків інформації.

З метою залучення до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Мінреінтеграції та мають досвід роботи у сфері його діяльності, наказ № 80 оприлюднено на офіційних веб-ресурсах Мінреінтеграції.

Водночас пропозицій від представників громадськості, експертів щодо залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції не надійшло.

Оцінку корупційних ризиків проведено Комісією згідно з робочим планом оцінки корупційних ризиків Мінреінтеграції, затвердженим головою Комісії
24 травня 2021 року, в якому визначені об’єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до завдань Мінреінтеграції, визначених Положенням, строки та особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Мінреінтеграції на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Мінреінтеграції.

З метою ідентифікації (виявлення) найбільш вразливих до корупційних ризиків сфер діяльності Мінреінтеграції головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції організовано анонімне анкетування працівників Мінреінтеграції.

Загалом в анонімному анкетуванні взяли участь 29 працівників Мінреінтеграції.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції використано такі джерела інформації як: нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Мінреінтеграції, результати внутрішніх перевірок; публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах, відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, звернення, що надійшли до Мінреінтеграції від фізичних та юридичних осіб, анкетування працівників Мінреінтеграції.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією ідентифіковано 20 корупційні ризики у діяльності Мінреінтеграції, здійснено їх формальне визначення, проаналізовано існуючі заходи контролю, визначено пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Мінреінтеграції Комісією підготовлено звіт, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Мінреінтеграції схвалено на засіданні Комісії, яке відбулося 09 липня 2021 року (протокол № 2).

Відповідно до пункту 4 розділу V Методології наказом Мінреінтеграції від 13 липня 2021 року № 161 «Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України» затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (додаток 1).

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Мінреінтеграції проводяться з метою підвищення рівня знань працівників Мінреінтеграції, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції державних підприємств, ознайомлення із змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Відповідно до пункту 3 частини шостої статті 131 Закону до основних завдань головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції віднесено надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

Реалізація зазначених заходів здійснюється, зокрема, шляхом проведення навчальних заходів у формі семінарів, тренінгів на відповідну тематику.

План-графік навчальних заходів з антикорупційної тематики в Мінреінтеграції на 2021-2023 роки із зазначенням переліку тем, строків проведення, цільової аудиторії, осіб, відповідальних за проведення заходу, визначено у додатку 2.

Для поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування вживаються такі заходи як ознайомлення з Антикорупційною програмою всіх працівників Мінреінтеграції, керівників та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції державних підприємств, оприлюднення Антикорупційної програми та звітів про її виконання на офіційному веб-сайті Мінреінтеграції, ознайомлення працівників Мінреінтеграції про зміни в антикорупційному законодавстві.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у Антикорупційній програмі, а саме: заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми, є Комісія.

Комісія не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми.

Особи, відповідальні за виконання заходів, визначених у додатку 2 до Звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції, щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про результати виконання відповідних заходів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції узагальнює надану інформацію та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає її на розгляд Комісії.

Комісія не рідше ніж один раз на півріччя проводить оцінку виконання Антикорупційної програми.

Для здійснення моніторингу та оцінки ефективності виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Мінреінтеграції, державних підприємств інформацію, необхідну для виконання поставлених перед нею завдань, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Мінреінтеграції, які не входять до її складу.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції готує Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми. Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному веб-сайті Мінреінтеграції.

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких критеріїв:

1) своєчасність виконання;

2) повнота реалізації закріплених у ній заходів;

3) ефективність виконання.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання, визначених Антикорупційною програмою.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

У разі порушення строків, невиконання чи часткового виконання заходу, виявлення неефективності вжитих заходів Комісія з’ясовує обставини, що стали причиною такого невиконання чи часткового виконання, неефективності заходів, та готує пропозиції щодо здійснення корегування Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма переглядається у разі:

затвердження Антикорупційної стратегії і державної програми з її виконання;

внесення змін до законодавства, в тому числі антикорупційного, що впливають на діяльність Мінреінтеграції;

за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми (у разі потреби);

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання неефективності передбачених Антикорупційною програмою заходів;

ідентифікації (виявлення) нових корупційних ризиків у діяльності Мінреінтеграції за результатом оцінки корупційних ризиків;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                                      Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО