Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) здійснює керівництво роботою Директорату і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань щодо організаційного, експертно-аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності Міністерства з питань реалізації державної політики. Основними завданнями Директорату є: стратегічне планування діяльності Міністерства, удосконалення такого планування; координація роботи інших структурних підрозділів апарату Міністерства із забезпечення формування державної політики відповідно до компетенції Міністерства та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначених Програмою (планом) діяльності Кабінету Міністрів України, планом пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов’язанням держави; організовує та забезпечує виконання Директоратом завдань та функцій, визначених у Положенні про Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції; розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сфері його компетенції, зокрема стратегічного, середньострокового та річного планування завдань соціально-економічного розвитку; формує державну політику щодо забезпечення державних соціальних стандартів і гарантій; здійснює моніторинг та оцінку завдань і заходів, визначених стратегічним, програмними документами Кабінету Міністрів України і Міністерства; забезпечує координацію роботи інших директоратів Міністерства щодо формування державного бюджету на рік та середньострокової бюджетної резолюції з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності Міністерства на плановий та наступний за плановим два бюджетні періоди; подолання бідності; децентралізації, європейської та євроатлантичної інтеграції, впровадження проектів міжнародної технічної допомоги, приведення законодавства України у відповідність до європейських норм; здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції Міністерства; здійснює планування та координацію роботи інших структурних підрозділів апарату Міністерства з розроблення документів державної політики, надає їм необхідну методично-консультативну допомогу; проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначених програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов’язанням України. За результатами такого аналізу надає розробникам проектів обов’язкові до розгляду пропозиції та формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські стандарти стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції та міжнародний досвід у цій сфері; з абезпечує підготовку пропозицій Міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості; взаємодіє із структурними підрозділами апарату Міністерства з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності Міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики; здійснює у сфері компетенції Директорату управління змінами у Міністерстві, зокрема забезпечує формування стратегії розвитку та реформування Міністерства, надання структурним підрозділам апарату Міністерства необхідної методично-консультативної допомоги, посилення спроможності Міністерства щодо управління проектами; забезпечує наступність у діяльності Міністерства у разі зміни його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату Міністерства матеріалів для інформування державним секретарем Міністерства новопризначеного Міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів Міністерства; розвиває спільні міжсекторальні ініціативи в рамках Міністерства, з іншими центральними органами виконавчої влади у сфері компетенції Директорату; здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції Директорату з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства; висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурним підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України, іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; здійснює заходи щодо розвитку інформаційної інфраструктури, цифровий технологій, електронного урядування у сфері компетенції Директорату; забезпечує встановлений чинним законодавством України порядок роботи з документами; розподіляє обов’язки між працівниками Директорату. 2) забезпечує організацію проведення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Директорату, у тому числі на предмет їх відповідності стратегічним цілями та пріоритетам Уряду, узгодженості з іншими державними політиками; 3) за дорученням керівництва Міністерства забезпечує участь у розробленні проектів актів законодавства з питань, що належать до компетенції Директорату; 4) виконує інші функції відповідно до Положення про Директорат, а також доручень керівництва Міністерства
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
посадовий оклад – 19900 грн; надбавка за виконання особливо важливої роботи – 35000 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється у розмірі 50 відсотків); надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу; надбавка за ранг державного службовця – 500 - 800 грн; інші виплати, премії – у разі встановлення
Рівень заробітної плати
19900
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
19.05.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
25.05.2021
Дата публікації вакансії: 
19.05.2021 - 18:47
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua